|

Bilance skrývky kulturních vrstev

Pokud se chystáte, nebo jste se v minulosti chystali cokoli stavět na zemědělské půdě, jistě jste narazili na pojem bilance skrývky kulturních vrstev. Bilanci skrývky kulturních vrstev má dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu má povinnost provést každý, kdo odnímá půdu ze zemědělského půdního fondu. Jedná se tak o jeden z nástrojů ochrany půdy v České republice.

Kdo a kdy provádí bilanci kulturních vrstev půdy

V jakých případech tedy musím provést bilanci kulturních vrstev půdy? Odpověď je jednoduchá. Bilanci kulturních vrstev půdy musíte provést vždy, když provádíte tzv. odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Například, máte pozemek, který je v současné době zemědělskou půdou. Vy se rozhodnete, že si zde postavíte dům a územní plán Vám to dovolí. V tomto případě však musíte provést odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Součástí tohoto odnětí je i provedení bilance skrývky kulturních vrstev.

V některých případech však bilanci skrývky provádět nemusíte. Jedná se například o dočasné odnětí pro fotovoltaické elektrárny, či pro jiné záměry, jejíž realizací nedojde k poškození zemědělského půdního fondu, a tyto záměry mají dočasný charakter. Nicméně, je vždy potřeba si toto ujasnit s orgánem ochrany zemědělského půdního fondu, který bude Vaši žádost o odnětí půdy posuzovat.

Jak se bilance skrývky kulturních vrstev stanoví

Bilance skrývky kulturních vrstev se stanovuje na základě pedologického průzkumu, který provede kvalifikovaná osoba. Provedení pedologického průzkumu opět vyplývá ze zákona č. 334/1992 o ochraně zemědělského půdního fondu a z vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu.

Cílem pedologického průzkumu je zhodnotit stav půdního pokryvu na zájmovém pozemku, který má být vyjmut ze zemědělského půdního fondu a určit, které půdní vrstvy (tzv. horizonty) jsou hodné ochrany, tzv. kulturní vrstvy. Mocnost těchto kulturních vrstev není všude stejná a výrazně se liší dle regionu a typu půdy. Zatímco na úrodných půdách se může jednat i o desítky centimetrů (na nejúrodnějších černozemních půdách i metr), na méně úrodných půdách to mohou být jen centimetry.

Půdní sonda, ze které pedolog určuje mocnost kulturních vrstev půd pro bilanci skrývky

Na obrázku výše je zobrazena provedená půdní sonda. Z této sondy pak pedolog určí mocnost kulturních vrstev, která musí být z místa odnětí půdy skrytá.

Co se skrytou zeminou

Na základě mocnosti kulturních vrstev, kterou pedolog určil z provedené sondy a plochy, která má být skrývána, je následně vypočítána bilance skrývky kulturních vrstev. Před samotnou stavbou musíte tedy provést tuto skrývku a skrytou zeminu musíte zabezpečit proti poškození a ztrátě kvality.

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ukládá, že tuto skrývku následně musíte vy, nebo někdo jiný využít pro zkulturnění méně úrodných zemědělských půd. Co to však znamená v praxi? V případě rodinného domu vám projde využití této skrývky pro ozelenění zbylé plochy. V případě ostatních staveb, má stavebník povinnost skrývku účelně využít. To znamená, že orgán ochrany zemědělského půdního fondu stavebníkovi přikáže, aby využil skrývku pro zkulturnění méně kvalitních zemědělských půd. V praxi se nejčastěji stavebník dohodne se zemědělcem v blízkém okolí a tuto skrývku mu předá a zemědělec ji rozhrne na obhospodařované pozemky. Pokud to není možné, může orgán ochrany zemědělského půdního fondu připustit i využití skrývky pro rekultivace.

Kdo může stanovit mocnost kulturních vrstev

Obecně, žádný předpis neurčuje, kdo může provádět pedologický průzkum a stanovit tak mocnost kulturních vrstev půdy. Je však dobré, pokud pro tyto účely využijete služeb pedologa. U velkých projektů, úředníci velmi pečlivě kontrolují všechny náležitosti celého procesu. Pokud stavebník předložil špatně určenou bilanci skrývky, může úřad požadovat nápravu. To samozřejmě celý proces povolování stavby oddálí.

Také nelze opomenout, že jestliže špatně určíte mocnost skrývky a její bilanci, budete mít problém, při zakládání stavby. Kulturní vrstvy jsou většinou velmi bohaté na organický materiál a tudíž nejsou vhodné pro zakládání stavby a tedy stejně musí pryč. Toto zjištění během počátku stavby připravilo již nejednomu stavbyvedoucímu horké chvilky. Opět to znamená prodloužení a prodražení stavby.

Závěr

Bilance skrývky je nejen nástroj ochrany půdy a při jejím špatném provedení budete mít problém nejen s úřadem, ale špatně stanovená bilance skrývky Vám může prodloužit a prodražit celou stavbu, proto doporučuji věnovat bilanci skrývky potřebnou pozornost.

Začátkem je vybrat vhodnou osobu, která Vám provede pedologický průzkum na zájmovém pozemku a na základě výsledků tohoto průzkumu stanoví bilanci skrývky. Pokud potřebujete provést bilanci skrývky důkladně a odborně, rád Vám s tím jako pedolog s mnohaletými zkušenostmi pomohu. Neváhejte mě proto kontaktovat na mailu info@odnetiupudy.cz či na telefonu 606569579.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *