Máte povinnost vytvořit havarijní plán?

Možná tápete nad otázkou, zdali máte povinnost mít havarijní plán. Možná se Vám zdá tato povinnost jako nedůležitá, ale nepřipravenost na úseku havarijního plánování se vám může v budoucnu vymstít. Nemluvíme v tomto případě pouze o důsledcích ze strany úřadů, kdy vám hrozí vysoké pokuty, ale také tak snížíte připravenost na případnou havárii. Pokud nevíte, jestli máte povinnost vypracovat havarijní plán, pokusím se Vám dnešním článkem pomoci.

Kdy je třeba vypracovat havarijní plán

Povinnost vypracovat havarijní plán vychází ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a vyhlášky 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.

Obecně lze říci, že havarijní plán máte povinnost vypracovat, jestliže zacházíte se závadnými látkami. Za tyto závadné látky považujeme následující:

 • ropné látky (benzín, nafta, oleje),
 • chemické látky (čpavek, kyseliny, zásady, močovina),
 • produkty zemědělství (močůvka, kejda),
 • přípravky na ochranu rostlin (hnojiva, pesticidy),
 • nebezpečné odpady,
 • potravinářské produkty (nápoje, oleje, tuky, cukry).

Důležité je množství

Ne pro každého, kdo má ve své provozovně závadné látky, platí povinnost mít vypracován havarijní plán. Záleží na množství, které v podniku skladujete či používáte. Toto množství je uvedeno v již výše zmíněné vyhlášce 450/2005 Sb., tzv. havarijní vyhláška. Tato vyhláška říká, že havarijní plán má povinnost zpracovat ten subjekt, který se závadnými látkami zachází ve větším rozsahu. Tento větší rozsah je následovný:

 • pro kapalné závadné látky v zařízení s celkovým množstvím nad 1000 l,
 • pro kapalné závadné látky v přenosných obalech s celkovým množstvím nad 2000 l,
 • pro pevné závadné látky nad 2000 kg.

Vyjímky

Z výše uvedeného však existuje celá řada výjimek. Nicméně, pokud skladujete a používáte závadné látky, je třeba vždy ověřit v jakém množství v tom daném okamžiku závadné látky skladujete. Obecně tedy platí, že pokud skladujete či používáte závadné látky v množstvích uvedených výše, musíte mít zpracovaný havarijní plán. Tato množství pro Vás však nejsou závazná, jestliže nakládáte:

 • s uhlovodíky ropného původu jako pohonnými hmotami při provozu jednotlivých dopravních prostředků silniční, drážní, vodní a letecké dopravy a mobilních mechanizačních prostředků včetně provozu vojenské techniky a materiálu, nebo
 • s hnojivy a přípravky na ochranu rostlin při jejich přímé aplikaci.

Může Však dojít i ke zpřísnění, to v případech, kdy hrozí zvýšené nebezpečí pro povrchové či podzemní vody. Zde se limity snižují následovně:

 • pro kapalné závadné látky v zařízení s celkovým množstvím nad 250 l,
 • pro pevné závadné látky nad 300 kg,
 • zvlášť nebezpečnou závadnou látkou v množství větším než 10 l pro kapaliny nebo 15 kg pro pevné látky.

Toto snížení limitů platí v následujících případech:

 • v ochranných pásmech vodních zdrojů I. a II. stupně,
 • v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod
 • v záplavových územích,
 • na vodních tocích či vodních nádržích nebo v jejich blízkosti,
 • v bezprostřední blízkosti kanalizačních vpustí a šachet svedených do kanalizace pro veřejnou potřebu nebo do povrchových vod.

Závěr

Havarijní plán je důležitý dokument, který Vás má připravit na možné havárie a má předcházet škodám na zdraví a životním prostředí. Je tedy vhodné, pokud tomuto dokumentu věnujete patřičnou pozornost. Kdo má zpracovat havarijní plán je jasně udané v legislativě, ta udává i náležitosti havarijního plánu. Pokud tuto povinnost zanedbáte, může to pro Vás mít negativní důsledky nejen v podobě vysoké pokuty, ale také kvůli výrazným škodám, které mohou vzniknout a které pak budete muset na své náklady odstranit.

Pokud se tvorbou havarijního plánu nechcete zabývat, nechte jeho realizaci na odbornících. Já Vám s tvorbou havarijního plánu pro Váš podnik, Vaši stavbu či zemědělský podnik velmi rád pomohu. Zavolejte mi na: 606569579 či napište na info@odnetipudy.cz

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *