Kdy je potřeba provést odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu?

Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

Pokud se chystáte stavět či využívat zemědělskou půdu pro jakékoli jiné účely, než je zemědělská činnost, musíte nejdříve provést odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Možná se ptáte proč? Odpověď je jednoduchá. V České republice se pozemky dělí podle druhu na:

 1. zastavěná plocha a nádvoří,
 2. ostatní plocha,
 3. zemědělská pozemky (orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty),
 4. lesní pozemky,
 5. vodní plochy.

Pro každý výše uvedený druh platí určitá pravidla. V případě zemědělské půdy se jedná zejména o to, že má být v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, přednostně využívána pro zemědělské účely. Neznamená to však, že na této půdě nelze provádět jinou činnost. Nejdříve se však musí stát půdou nezemědělskou.

Jak ze zemědělské půdy udělat půdu nezemědělskou?

Pokud jste například vlastníkem zemědělské půdy a chcete si zde postavit dům, musíte nejdříve provést odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, lidově tzv. vyjmout půdu. Toto odnětí půdy je upraveno zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a vyhláškou 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu. Proces odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu je znázorněn na následujícím obrázku:

Proces odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

jak už je uvedeno výše, proces vyjmutí půdy ze zemědělského půdního fondu se řídí příslušnou legislativou. V té jsou stanoveny podmínky, za jakých lze půdy z zemědělského půdního fondu vyjmout a co je potřeba doložit.

Pedologický průzkum pro odnětí ze ZPF

Vše začíná pedologickým průzkumem, kdy musí být určena mocnost skrývky kulturních vrstev. Tato vrstva je pak v případě trvalého odnětí skryta a musí s ní být hospodárně naloženo. To znamená, že skrývka by měla být využita pro zúrodnění méně kvalitních zemědělských půd, někdy i pro ozelenění v rámci realizace záměru či pro účely rekultivace. Pedologický průzkum by měl být proveden osobou, která problematice rozumí, nejlépe pedologem. jinak hrozí, že vám úřad žádost vrátí, nebo vydá zamítavé stanovisko. zejména  u velkých záměrů je pedologický průzkum často kámen úrazu. Je tedy vhodné se obrátit přímo na pedologa.

Bilance skrývky pro odnětí ze ZPF

Na základě pedologického průzkumu je spočítána bilance skrývky kulturních vrstev. Nejpozději v této fázi celého procesu je potřeba přemýšlet o naložení se skrývkou. Nejlépe je kontaktovat farmáře v nejbližším okolí a případně jim skrývku nabídnout.

Sestavení žádosti o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

Máte-li pedologický průzkum a víte jak naložíte se skrývkou, lze začít sestavovat samotnou žádost o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Tato žádost má určité náležitosti, které jsou dané zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu:

 1. výpis z katastru nemovitosti,
 2. vyjádření vlastníka (pokud není investorem),
 3. výpočet odvodů za odnětí půdy,
 4. plán rekultivace (u dočasného vynětí půdy),
 5. pedologický průzkum,
 6. vyhodnocení a návrh alternativ podle § 7 odst. 1 a 2,
 7. údaje o odvodnění a závlahách,
 8. údaje o protierozních opatřeních,
 9. zákres hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek s vyznačením tříd ochrany,
 10. informaci, v jakém následném řízení podle zvláštního právního předpisu má být souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podkladem,
 11. vyjádření podle § 7 odst. 4, jedná-li se o záměr tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí,
 12. plán vhodných opatření pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině.

Jak je z výše uvedeného přehledu patrné, potřebných dokumentů je potřeba celkem dost. Zejména u větších záměrů je kompletace žádosti a získání všech potřebných podkladů poměrně zdlouhavá činnost. Je proto lepší si vždy obrátit na někoho, kdo se vypracováním žádosti o odnětí ze zemědělského půdního fondu věnuje profesionálně.

Podání žádosti o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

Žádost se následně podává na obec s rozšířenou působností. Pokud je plocha odnímána ze zemědělského půdního fondu menší než 1 ha, pak žádost řeší daná obec s rozšířenou působností, při větších výměrách pak příslušný krajský úřad.

Úřad má na vydání rozhodnutí lhůtu 30 dnů, kterou lze ve složitých případech prodloužit. zejména u větších a složitých záměrů je vhodné vstoupit do komunikace s úřadem již nejlépe před podáním žádosti. Předejde se tak zbytečným komplikacím a nedorozuměním a celý proces se zrychlí.

V okamžiku, kdy obdržíte rozhodnutí, můžete jít vyřizovat stavební povolení. Rozhodnutí o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu má přitom platnost 3 roky. V okamžiku, kdy máte všechna potřebná povolení a chystáte se záměr zrealizovat, je nutné nejpozději 14 dní před zahájením realizace záměru, informovat orgán ochrany zemědělského půdního fondu, který rozhodnutí vydal. Tento orgán vám vystaví rozhodnutí o odvodech za odnětí.

Závěr

Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu je nezbytné, pokud se chystáte využívat zemědělskou půdu pro jakýkoli nezemědělský účel. Je to proces, který má jasně daná pravidla a ty je potřeba dodržet. Zejména u větších záměrů může být celá administrativa s tímto vyjmutím půdy ze zemědělského půdního fondu poměrně složitá. Vyplatí se tak obrátit se na odborníka, který vám celou záležitost pomůže vyřídit. Podávejte se například na moji nabídku.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *