Pro Váš záměr, Vám na míru vytvořím havarijní plán. Tento havarijní plán je nutné vytvořit na základě požadavku zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) a vyhláškou 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, která byla v roce 2011 zásadním způsobem novelizována vyhláškou 175/2011, s cílem stanovit možná rizika úniku závadných látek do povrchových a podzemních vod a do kanalizace.

Cílem tohoto dokumentu je připravit se na možná rizika související se skladováním a únikem závadných látek. Havarijní plán musí vypracovat každá osoba (fyzická i právnická), pokud nakládají ze závadnými látkami ve větším rozsahu, nebo pokud hrozí, že při zacházení s těmito látkami může být ohrožena kvalita povrchových či podzemních vod.

Pokud potřebujete vypracovat havarijní plán, neváhejte se na mě obrátit na tel: 606569579 či na mailu info@odnetipudy.cz.