Trvalé nebo dočasné odnětí půdy?

Trvalé nebo dočasné odnětí půdy?

Pokud řešíte odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, můžete váhat nad tím, jestli budete půdu vyjímat trvale či dočasně. Někdy dochází i k tomu, že lidé volí dočasné vyjmutí půdy ze zemědělského půdního fondu zcela záměrně, protože za dočasné odnětí jsou menší odvody. Nicméně, kdy lze provést dočasné odnětí a kdy musí být půda vyjmuta trvale, má svá přesná pravidla, která si vysvětlíme.

Co říká zákon?

Vyjmutí půdy ze zemědělského půdního fondu upravuje zákon č. 344/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Tento zákon řeší náležitosti odnětí, podmínky odnětí, odvody za toto odnětí a další zejména správní záležitosti týkající se ochrany zemědělského půdního fondu. Jelikož, základní myšlenkou zákona je, co nejméně poškozovat zemědělský půdní fond, je pamatováno na to, že některé činnosti prováděné na zemědělské půdě nejsou trvalé, ale jsou prováděny na omezenou dobu. Po ukončení činnosti se pak půda vrací do zemědělského půdního fondu. Zákon tak rozlišuje trvalé a dočasné odnětí ze zemědělského půdního fondu – viz obrázek.

Základní rozdíl mezi dočasným a trvalým vyjmutím půdy ze zemědělského půdního fondu.
Trvalé a dočasné odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

Rozdíl mezi trvalým a dočasným vyjmutím půdy ze ZPF

Jaký je tedy rozdíl mezi trvalým a dočasným odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu? O trvalé odnětí půdy musí být žádáno vždy, když se jedná o záměr, jehož podstatou je trvalá existence či trvalé fungování. Typicky se jedná o výstavbu domu, parkoviště, silnice, průmyslových areálů, atd. Tedy se jedná o záměry, kdy je půda zastavěna a její zemědělské využití již není možné.

Dočasné odnětí půdy je možné využít u záměrů, které trvalé nezastaví zemědělskou půdu, nicméně je nutné na předem stanovenou dobu tuto půdu využít pro jiné, než zemědělské účely. Může se jednat například o realizaci fotovoltaické elektrárny, o dočasné využití pozemků například pro uložení stavebního materiálu (bez rizika kontaminace půdy), vytvoření dočasné deponie a pod. Zákon č. 344/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu k dočasnému odnětí konkrétně říká v paragrafu 9, odstavci 3: Půdu lze odejmout ze zemědělského půdního fondu trvale nebo dočasně. Dočasně lze půdu odejmout jen v případě, že po ukončení účelu jejího odnětí bude dotčená plocha rekultivována podle schváleného plánu rekultivace tak, aby mohla být vrácena do zemědělského půdního fondu.

Skrývka kulturních vrstev

V případě trvalého odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu je nutné vždy provést skrývku kulturních vrstev. Tato skrývka se stanovuje na základě pedologického průzkumu. Skrytou zeminu je pak potřeba hospodárně využít.

V případě dočasného odnětí půdy, je situace se skrývkou kulturních vrstev složitější. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu totiž nezmiňuje, že by v případě dočasného vyjmutí nemusela být skrývka prováděna. Umožňuje však požádat o výjimku z povinnosti skrýt kulturní vrstvy. Ve výsledku tak záleží na konkrétním úředníkovi, jestli skrývku nařídí či ne. V praxi tak například v případě fotovoltaické elektrárny  úřad skrývku obvykle nenařizuje, v případě dočasného uložení stavebního materiálu ano.

Odvody za odnětí za dočasné a trvalé odnětí

Další rozdíly mezi trvalým a dočasným vyjmutím půdy spočívají ve výši odvodů za odnětí. Tyto odvody za dočasné vyjmutí půdy ze ZPF jsou výrazně nižší (100x) než v případě trvalého vyjmutí půdy. Odvody za trvalé vyjmutí jsou placeny jednorázově, odvody za dočasné odnětí jsou placeny každoročně po dobu trvání odnětí.

Plán rekultivace u dočasného  trvalého odnětí

V případě dočasného odnětí je rovněž nutné vypracovat plán rekultivace. Tento plán je nutné přiložit k žádosti o vyjmutí ze zemědělského půdního fondu. Plán rekultivace musí obsahovat zákonem předepsané náležitosti a zejména přesný postup navrácení dočasně vyjmuté půdy zpět do zemědělského půdního fondu. Tento plán je pak schválen orgánem ochrany zemědělského půdního fondu a stává se závazným.

Závěr

Dočasné odnětí nelze použít kdykoli se nám zachce a jen proto, aby došlo ke snížení důvodů za odnětí půdy.  Dočasné odnětí je možné provést jen u těch záměrů, kde bude půda vrácena zpět do zemědělského půdního fondu (když je to možné). O trvalé odnětí musí být žádáno vždy, když podstata záměru neumožňuje vrátit půdu zpět do zemědělského půdního fondu.

V případě dočasného vyjmutí půdy je možné zažádat o výjimku z povinnosti provádět skrývku kulturních vrstev. Výhodou dočasného odnětí jsou pak výrazně nižší odvody za odnětí půdy. Vždy při dočasném odnětí musí být zpracován rekultivační plán. Jak s trvalým, tak dočasným odnětím vám mohu pomoci.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *