Změna územního plánu

Nabízím Vám službu změna územního plánu. Zajistím kompletní podklady pro žádost o změnu územního plánu ve zkráceném řízení. Jedná se o následující:

  • snímek katastrální mapy
  • přehledný zákres území, na kterém je změna navrhována, do situace na podkladu katastrální mapy nebo výkresu platného územního plánu
  • zmocnění majitele/ů pro navrhovatele, který není vlastníkem předmětných pozemků či staveb
  • v případě podání návrhu městskou částí z vlastního podnětu: příslušné usnesení zastupitelstva městské části,
  • název, adresa (popř. místo pro doručování), osoba oprávněná jednat za orgán veřejné správy, telefon, e-mail
  • návrh obsahu změny územního plánu (dle § 55a odst. 2 písm. c stavebního zákona)
  • stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny k navrhovanému obsahu změny územního plánu, ve kterém uvede, zda je možné vyloučit významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast (dle § 55a odst. 2 písm. d stavebního zákona)
  • stanovisko krajského úřadu jako příslušného úřadu k navrhovanému obsahu změny územního plánu, ve kterém i s přihlédnutím ke stanovisku orgánu ochrany přírody podle písmene d) uvede, zda má být návrh změny posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, případně stanoví podrobnější požadavky podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (dle § 55a odst. 2 písm. e stavebního zákona)

Zajistím všechny výše uvedené dokumenty a bud za Vás komunikovat s úřad. Cena této služby je od 8500 Kč a záleží na velikosti plochy, n které má dojít ke změně územního plánu. V případě zájmu o službu změna územního plánu volejte 606569579, či piště na info@odnetipudy.cz

!Změna územního plánu je politickým rozhodnutím zastupitelstva a není na ní právní nárok!